NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOL OD 12.4.2021

07.04.2021 20:16

Od pondělí 12.4. bude obnovena prezenční výuka žáků 1. - 5. ročníku ZŠ. Naší školy se netýká střídání prezenční a distanční výuky, tzv. rotace tříd. 

 
PROVOZ ŠKOLY OD 12.4.2021
Osobní přítomnost ve škole se umožňuje osobám, které
a) nemají příznaky onemocnění COVID-19, a
b) podstoupí dvakrát týdně neinvazivní preventivní antigenní testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
 
Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale je vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formou studijní podporu. Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti na testování je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. 
Ranní družina v provozu není, děti jdou ráno rovnou do svých tříd, pokud to není nezbytně nutné, neposílejte děti do školy před 7:25 (netýká se dojíždějících dětí).
Při příchodu do školy je nutné dezinfikovat si ruce, stojan na desinfekci je umístěn hned za hlavními dveřmi, desinfekce je i ve třídách a na toaletách. 
Žáci musí mít dle nařízení ministerstva zdravotnictví v době pobytu ve škole zdravotnickou obličejovou maskou (tzv. chirurgickou roušku), není možné nyní používat látkové roušky.
Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách – třídách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).—
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).
Za podmínky zachování homogenity tříd je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách.
Nový rozvrh hodin od 12.4. je zveřejněn na webu školy.
 
POBYT VENKU
Při pobytu venku musí všechny osoby dodržovat obecně platná hygienická pravidla v souladu s mimořádnými opatřeními vydanými vládou.
 
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 12.4.2021
Žáci i zaměstnanci škol budou na základě nařízení ministerstva zdravotnictví ve škole dvakrát týdně testováni neinvazivními antigenními testy z přední části nosu. K testování se může dostavit osoba pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
Při testování mladších žáků  je možná asistence rodiče nebo osoby, kterou rodiče pověří. Testování bude probíhat první vyučovací hodinu v pondělí a ve středu a to formou samotestování s asistencí pedagoga. Po odběru vzorku se čeká 15 minut na výsledek. Rodičům, kteří děti vozí do školy z okolních vesnic autem, nabízíme testování dětí hned po příchodu do školy. Pokud by dítě bylo náhodou pozitivní, mohou si dítě hned odvézt. Pokud dítě nebude v den testování přítomno ve škole, bude testováno v den příchodu do školy.
V případě, že výsledek preventivního antigenního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce žáka a sdělit mu pozitivní výsledek preventivního testu. Pokud rodičům do 8,30 nezavoláme, můžete být v klidu, Vaše dítě je negativní. 
Pokud je test pozitivní, škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Žák je povinen bezodkladně opustit školu; v případě žáka, který nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Při zjištěné pozitivitě není vhodné, aby žák na 1. stupni ZŠ odcházel domů bez doprovodu rodiče. V případě pozitivity bude dítě pod dohledem pedagoga čekat na vyzvednutí rodičem. U žáků 4. a 5. ročníku může rodič předem uvést ve školním diáři, že v případě pozitivity může dítě odejít samo domů.
Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost. Pozitivní antigenní test je nutné následně potvrdit PCR testem. 
 
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MIMO ŠKOLU
Pokud má žák testovaný mimo školu pozitivní výsledek
a) RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo
b) POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky onemocnění COVID-19,
a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce žáka povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.
Žáci, kteří již prodělali onemocnění Covid-19 a jejich zákonní zástupci mohou prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře) datum prvního dne PCR testu potvrzujícího pozitivitu na Covid-19, se dále po dobu 90 dnů od tohoto testu nemusí ve škole testovat. Toto potvrzení musí doručit do školy před samotným testováním.
 
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Z důvodu plánování stravy ve školní jídelně budeme počítat s tím, že žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, budou od pondělí 12.4. automaticky ke stravování přihlášeni. Pokud nemáme u Vašeho dítěte se stravováním v jídelně počítat, informujte prosím co nejdříve provozářku ŠJ. 
Na oběd chodí jednotlivé třídy odděleně, 5. hodina bude každý den pro jednu ze tříd končit o 10 minut dříve
Žáci/studenti i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit doporučenou ochranu úst a nosu s výjimkou doby konzumace stravy.
Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci na ruce.
V jídelně se při výdeji jídla pokud možno nepotkávají žáci z různých tříd. 
U jednoho stolu sedí nejvýše 45 osoby.
Pokrmy i čisté příbory vydává personál jídelny. 
Dohled v jídelně upozorňuje strávníky na povinnost hygienického chování.
Personál školní kuchyně musí mít při vydávání i při přípravě školních pokrmů nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest, pokud to aktuálně platné mimořádné opatření MZd stanovuje.
 
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Odpolední družinu lze organizovat pouze pro každou třídu zvlášť.
Odpolední družina bude zatím fungovat v tomto režimu:
1. a 2. ročník - v běžném režimu
3. a 4. ročník - jen v případě potřeby, především pro dojíždějící žáky (uveďte v diáři nebo mailem)
5. ročník - jen do odjezdu autobusů u dojíždějících žáků (uveďte v diáři nebo mailem)
 
Mgr. Lenka Pchálková,
ředitelka školy
 

VIDEO NÁVOD K TESTOVÁNÍ: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí
testovani-letak-pro-rodice

MO MZ_testování žáků ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6.4.2021

Obrázkový postup testování