OTEVŘENÍ ŠKOLY OD 25.5.2020

09.05.2020 18:51
Vážení rodiče,
vzdělávání žáků 1. stupně ve školách je povoleno od 25.5.2020. Zde naleznete ministerstvem školství doporučovaná pravidla fungování škol od 25.5. https://www.zsamshostejn.cz/news/metodika-msmt-k-otevreni-zakladnich-skol/
 
 
CESTA DO ŠKOLY
1. Při cestě do školy musí případný doprovod žáka a žák dodržovat obecně platná hygienická pravidla v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními vydanými Vládou ČR, respektive orgány veřejné správy (zatím je zakrytí úst a nosu rouškou povinné všude)
2. Před školou nesmí docházet k nadměrnému shromažďování osob a měl by být dodržován odstup dva metry od ostatních příchozích osob. 
3. Doprovázející osoby nesmí vstupovat do školy. 
4. Před školou si žáky vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, při odchodu do budovy školy žáky organizuje do skupiny. 
5. Do školy nesmí vstoupit nikdo s akutními příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění 
 
VE ŠKOLE
1. Při příchodu do školy je nutné dezinfikovat si ruce. Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý opět použít dezinfekci na ruce.
2. Žáci budou ve školách vzdělávání v tzv. skupinách, které mohou mít max. 15 dětí. Jejich složení se až do 30.6. nesmí měnit. 
3. Skupiny mohou být tvořeny žáky z různých tříd (ročníků). 
4. Složení skupin určí ředitel nejpozději 25.5.2020, žáka nelze zařadit do školní skupiny později. 
5. Zákonný zástupce je dle pokynů MŠMT povinen v případě žáků 1. stupně ZŠ vyjádřit zájem o účast dítěte ve škole do 18. května 2020.
6. Plánují-li rodiče posílat dítě do školy až v průběhu června, musí i v tomto případě přítomnost dítěte ve škole nahlásit do 18.5. 
7. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách školy  roušky.
8. Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. (máme jednomístné lavice :)
9. Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry 
10. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
11. Při přesunech žáků ve škole je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
12. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
13. Po sejmutí roušky (pouze při příchodu do třídy) ukládá žák roušku do sáčku. 
14. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
15. Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu.
Poznámka: desinfekci zajišťuje škola, roušky pro děti si zajišťuje rodina. 
 
V JÍDELNĚ
1. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
2. Pokrmy i čisté příbory vydává personál jídelny. 
3. V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin. 
4. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. Dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
5. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 
RIZIKOVÉ FAKTORY
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 
Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato čestná prohlášení, která je nutné podepsat před vstupem dítěte do školy (obě jsou na jendom formuláři):
 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše (datum 25.5.2020), nemůže být žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 
Čestné prohlášení, které je nutné dítěti dát 25.5. do školy, je ke stažení zde:
 a je již k vyzvednutí v zelené schránce u školy. 
 
DALŠÍ INFORMACE
1. Žáci, kteří i přes možnost přítomnosti ve škole zůstanou doma, budou pravidelně informování o probíraném učivu.
2. Podle počtu přihlášených žáků bude stanoven počet a složení skupin.
3. Podle počtu přihlášených žáků budou stanovena další opatření.
4. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.
5. Dopolední aktivity budou probíhat v obdobném čase jako rozvrh hodin. Odpolední aktivity budou v nutných případech pro potřebné umožněny do 16 hodin. 
6. Nárok na ošetřovné zaniká rodičům, kteří umožní dětem docházku do školy. 
 
Samozřejmě se budeme snažit, aby pobyt dětí ve škole probíhal co možná nejpřirozeněji a v klidu, ale nařízení MŠMT musíme respektovat. 
Zákonní zástupci obdrželi mailem odkaz na dotazník, kde uvedou zájem o vzdělávání dětí ve škole od 25.5.2020. Dotazník, prosím, vyplnňte co nejdříve, nejpozději 18.5.2020.
                                                                                                                                 Mgr. Lenka Pchálková, ředitelka školy