OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO 1. A 2. ROČNÍK OD 18.11.2020

11.11.2020 20:35

 

1. a 2. ročník ve škole od 18.11.2020 - upřesnění

Od 18. 11. 2020 se vrací žáci 1. a 2. ročníku do školy.


Dojíždějící žáky si po příjezdu autobusu vyzvedne učitelka, ostatní žáci přijdou do školy v 7,30.  


Výuka bude probíhat dle rozvrhu, který je uveřejněn na webu školy, zpěv a sportovní činnost jsou zakázány. Místo zpěvu a sportovních činností bude v hodinách HV a TV probíhat alternativní program, v případě příznivého počasí budou v TV organizovány vycházky.


Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci nasazeny roušky a musí být dodržována další hygienická opatření (mytí a dezinfekce rukou). Třída a ostatní prostory budou opakovaně a intenzivně větrány, povrchy desinfikovány.

 

Vzdělávání bude koncipováno tak, aby co nejdelší dobu při pobytu ve škole mohly být realizovány rozestupy mezi dětmi.

 

Školní stravování probíhá za přísnějších podmínek (hygiena rukou, u stolu max. 4 osoby). Žáci, kteří se účastní od 18. 11. prezenční výuky, a zaměstnanci, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti, se mohou stravovat v jídelně. Žáci, kteří se účastní distanční výuky, a zaměstnanci, kteří práci nevykonávají osobně na pracovišti, si stravu mohou odebrat výdejními dveřmi. Poskytování stravy cizím strávníkům se řídí od 14. října stejnými pravidly jako provoz restaurací – výdej oběda výdejními dveřmi. 

 

Školní družina je otevřena dle aktuálních potřeb rodičů, od 18.11. prozatím do 15,00 hod.  

Poznámka: kotelna je po rekonstrukci opět v provozu, třída je vytopena na standardní teplotu

 

 

INFORMACE Z MŠMT K 11.11.2020:

Provoz základních škol od 18.11.2020

Je povolena osobní přítomnost:

• žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,

žáků 1. a 2. ročníků základních škol,

• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),

• žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a

• žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. 

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.Provoz základních škol od 18.11.2020

 

priloha_842212195_1_Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020.pdf (485745)