PRAVIDLA PROVOZU ŠKOLY OD 1.9.2020

31.08.2020 17:11

Vážení rodiče, 

jistě jste si s dětmi užili pohodové léto a jste připraveni na start nového školního roku, který bude zahájen 1.9.2020 v 7:45 ve školní tělocvičně. 
Škola bude pro dojíždějící žáky otevřena od 7:00, ostatní, pokud je to možné, přijďte s dětmi nebo pošlete děti až kolem 7:30.  Od 7:45 do 8:30 proběhne slavnostní zahájení školního roku, poté děti odchází domů. Do odjezdu autobusů dojíždějících žáků (do 11:20) bude zítra v provozu školní družina, zatím jsou přihlášeni dva zájemci.
Děti budou 2.9. poučeny o bezpečném chování a o pravidlech při pobytu ve škole. Ve středu 2.9. bude vyučování ukončeno v 11:30, podle rozvrhu hodin bude probíhat školní režim od čtvrtka 3.9.
Manuál MŠMT k provozu škol od 1.9.2020, je k nahlédnutí na webu školy zde, obsahuje tři druhy pokynů - informativní, doporučující a závazné. 
 
U nás budou platit tato pravidla:
1. Při celkovém množství žáků do 30 nebudeme striktně jednotlivé třídy separovat a vytvářet tak dětem zbytečný stres. 
 
2. Pro žáky ani zaměstnance nejsou povinné roušky, ale je doporučováno, aby dítě mělo roušku u sebe pro případ nečekané potřeby (výskyt příznaků). Doporučené jsou roušky dle vlastního uvážení pro osoby z rizikových skupin. Pokud budeme cestovat vlakem nebo autobusem, roušku dítě mít musí, to platí i pro dojíždějící žáky. 

3. Budeme dětem připomínat dodržování hygienických pravidel (především správné mytí rukou). Je doporučená desinfekce rukou, která je rozmístěna po škole, ale děti nebudeme k jejímu používání nutit, některým dětem desinfekce nesvědčí. Budou používány papírové ručníky, látkové dětem nedávejte. 
 
4. Naléhavě Vás žádáme, abyste do školy neposílali děti s jakýmkoliv příznakem infekční nemoci. Pokud takové dítě do školy přijde nebo se příznaky projeví v průběhu dne, je naší povinností dítě izolovat od ostatních a kontaktovat Vás ohledně vyzvednutí dítěte. Jsme si vědomi, že z tohoto důvodu může nastat zvýšená 
absence žáků, učitelky ale počítají s průběžným vzděláváním nepřítomných žáků na dálku. Z jednoho kýchnutí nebo zakašlání ale paniku dělat nebudeme :).
 
5. Škola nebude při výskytu příznaků podobných jako u covid-19 kontaktovat KHS, ale výlučně jen zákonné zástupce, ti by pak měli kontaktovat ošetřujícího lékaře dítěte, který zváží další postup. 
 
6. Výuka  bude maximálně individualizována s cílem odstraňování nerovností a navázání na aktuální znalosti a dovednosti žáků. První týdny školního roku budou probíhat ve znamení zjišťování úrovně znalostí jednotlivých žáků bez stresování známkováním a testováním. Bude pak možné případně upravit časově tématické plány učiva na další období, aby nedocházelo k neúměrnému přetěžování žáků ve specifické situaci tohoto školního roku. 
 
7. V dotaznících, které děti obdrží, budete uvádět, zda Vaše dítě trpí chronickým onemocněním, které má podobné příznaky jako covid-19. Pokud ano, doručte třídní učitelce do 11.9. potvrzení od lékaře. 
 
8. MŠMT doporučuje omezit pohyb veřejnosti uvnitř budovy, prosíme rodiče, aby vstupovali do školy jen v nutných případech.  

 

9. Důležitým preventivním opatřením bude pravidelná desinfekce povrchů a pravidelné a efektivní větrání tříd a ostatních prostor několikrát během dne. 

 

10. Pro vstup do školy nebude třeba čestné prohlášení o bezinfekčnosti, důležitější je reálný zdravotní stav.  

 

11. Školám je doporučováno neorganizovat v tomto školním roce hromadné aktivity, které nejsou nezbytné k naplnění školního vzdělávacího programu a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce).  

 

12. V případě uzavření školy je od 1.9.2020 distanční vzdělávání pro děti povinné. V případě distančního vzdělávání bude škola přihlížet k materiálním a organizačním možnostem jednotlivých rodin a v případě nutnosti bude potřebným rodinám poskytována zvýšená podpora. 

 

13. Stravování ve školní jídelně bude zabezpečováno za přísných hygienických pravidel, je zrušen samoobslužný výdej příborů nápojů apod. Stravování cizích strávníků bude časově odděleno. Mezi skupinami strávníků bude provedena desinfekce povrchů a dotykových ploch.  

 

14. Pedagogové mají na první zářijové týdny připravený plán pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů žáky za minulý školní rok a také plán pro zpětnou adaptaci žáků po návratu do školy. Cílem plánů je zajistit plynulou návaznost vzdělávání pro žáky a zajistit psychosociální pohodu žáků.

 

15. Školní družina bude probíhat jako obvykle (ráno od 7:00 do 7:30, odpoledne do 16:00), důraz bude kladen na dodržování hygienických pravidel a častý pobyt venku.