Charakteristika ŠD

Snahou školní družiny je obohacovat denní program žáka o nadstandardní aktivity, zajišťovat odborné pedagogické vedení při zájmových i relaxačních činnostech a snažit se maximálně podporovat individuální rozvoj každého dítěte.

Cíle se uplatňují formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinkem, přípravou na vyučování, příležitostnými akcemi a nabídkou spontánních aktivit. Činnost ŠD je specifikována ve školním vzdělávacím programu školní družiny.

Výchovné strategie ve školní družině:

  • Podporovat všestranný rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání založené na hře, zájmu a zvídavosti.
  • Rozvíjet osobní samostatnost dětí, jejich schopnosti a dovednosti projevovat se jako svobodná osobnost pozitivně působící na své okolí.
  • Vychovávat děti k smysluplnému využívání volného času a vybavit je dostatkem námětů k jeho naplňování.
  • Při kolektivních činnostech podporovat osvojování a posilování dovedností důležitých pro soužití lidí v naší společnosti.