Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Hoštejn užívá ke své činnosti 2 budovy, zřizovatelem školy je obec Hoštejn. V budově č. p. 16 sídlí základní škola a školní družina a v nedaleké budově č. p. 95 je umístěna mateřská škola a školní jídelna. Součástí základní školy je tělocvična s dobře vybavenou nářaďovnou. Od 1.12.2002 je škola právním subjektem. Základní škola je málotřídní základní škola s 1. - 5. ročníkem. Pět ročníků je vyučováno ve třech třídách. Mateřská škola je jednotřídní.

Základní škola se nachází v centru obce, 8 km od Zábřeha. U školy je autobusová zastávka. MŠ a ZŠ navštěvují děti z obce Hoštejn a dále z obcí Hynčina, Křižanov, Kosov, Hněvkov a Zábřeh. Dopravní obslužnost z těchto obcí je dobrá.

Ve všech ročnících ZŠ se vyučuje podle školního vzdělávacího programu, který má název "Úspěšný start".

Předpokladem úspěšného zvládání školních povinností je kromě pravidelné a důsledné domácí přípravy pod dohledem rodičů i příznivé a podnětné školní klima, které přispívá k pocitu jistoty, bezpečí a umožňuje dítěti plně rozvíjet jeho potenciál.

Ve výchovně vzdělávacím procesu jsme si proto stanovili tyto strategie:

 • Utvářet ve škole příjemné a klidné pracovní prostředí a tvůrčí atmosféru.
 • Dbát na to, aby všichni žáci prožívali úspěch podle svých schopností, aby se nebáli chyb a uměli s nimi pracovat.
 • Vnímat třídu jako výchovné společenství, kde se utvářejí mravní hodnoty pro další život.
 • Podporovat spoluúčast žáků na chodu školy, na tvorbě a dodržování pravidel chování ve škole.
 • Vést žáky k respektování jedinečnosti jednotlivce, ohleduplnosti a toleranci.
 • Vést žáky k odpovědnosti za své jednání a k sebehodnocení.
 • Často zařazovat do výuky činnostní učení, které podporuje u žáků tvořivost a schopnost uplatnění poznatků v životě.
 • Vést žáky k osvojování zdravého životního stylu (ochrana zdraví, význam sportu, zdravá výživa, kultivace mezilidských vztahů, prevence rizikového chování).
 • Využívat výpočetní a komunikační technologie ve výuce, vést žáky k účelnému využívání internetu.
 • Vytvářet podmínky pro žáky s výukovými, výchovnými nebo zdravotními obtížemi - provádět rozumnou integraci dětí ve spolupráci se školským poradenským zařízením a na základě následné domácí péče v rodině podle pokynů vyučujících.
 • Zařazovat do výuky efektivní výukové metody a formy práce jako je skupinové, kooperativní a projektové vyučování, činnostní učení, metody pro rozvoj kritického myšlení, atd.... kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, k rozvoji komunikačních dovedností, sounáležitosti a respektu.
 • Vytvářet podmínky pro výuku rozumově nadaných žáků - účast na soutěžích, individuální přístup ve vyučování, nabídka zájmových aktivit, náročnější typy úloh, různé způsoby řešení,...
 • Podporovat žáky s různým druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. (příprava žáků na soutěže, přehlídky, nabídka zájmových útvarů ve škole).
 • Vytvářet podmínky pro kvalitní výuku cizích jazyků s použitím všech dostupných materiálů a pomůcek (kvalitní učebnice, výukové programy na PC, obrazové pomůcky, mapy).
 • Vést žáky k citlivému vztahu k přírodě, ke všemu živému, k životu podle environmentálních principů.
 • Bohatou nabídkou zájmových aktivit rozvíjet tvořivost a nadání žáků a učit žáky účelně využívat volný čas.
 • Svým přístupem motivovat žáky k touze po celoživotním učení.

Historie školy: