ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Naše základní škola je málotřídní škola s 1. - 5. ročníkem.

         Pět ročníků je vyučováno ve třech třídách. Žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu „Úspěšný start". Naším cílem vzdělávání je zapojení každého žáka do školní práce s respektováním jeho osobních možností a potřeb. Neustále se snažíme o to, aby každý žák zažíval ve škole úspěch. Menší počet žáků ve třídě umožňuje nám pedagogům vnímat každého žáka samostatně a poznat lépe jeho možnosti a předpoklady.

          Usilujeme o to, abychom vychovali zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své potřeby a zařídit se podle toho; přijímá zodpovědnost za sebe, za druhé i za životní prostředí; vyjádří a zdůvodní své názory a respektuje názory druhých; používá získané poznatky a dovednosti v praxi; plánuje a organizuje svou práci; spolupracuje s ostatními; přiměřeně věku zvládá různé životní situace a aktivně pečuje o své zdraví. 

        Naším základním pravidlem v přístupu k žákům je „vlídná důslednost", jedině s vlídností můžeme žáky správně motivovat a jedině důsledností můžeme u žáků upevňovat vědomosti, dovednosti a návyky, které povedou k osvojování klíčových kompetencí.

Co vám může naše základní škola nabídnout?

☺ Klima školy založené na vzájemné úctě a respektu mezi učitelem a žákem

☺ Cílená podpora a budování dobrých vztahů mezi žáky

☺ Důraz na úspěšnost a seberealizaci každého žáka

☺ Využívání efektivních vyučovacích metod

☺ Interaktivní a tvořivá výuka

☺ 18 počítačů pro žáky - ověřené výukové programy

☺ Speciální péče o žáky s výukovými obtížemi a žáky nadané, logopedická péče (vlastní logoped),           
     spolupráce s odborníky

☺ Angličtina od 1. do 5. ročníku (1. ročník kroužek, 2. - 5. ročník předmět)

☺ Výuka čtení metodou SFUMATO (splývavé čtení), která motivuje žáky ke čtení

☺ Podpora čtenářství u starších žáků, práce s textem i v předmětech mimo hodiny čtení

☺ Výuka ETICKÉ VÝCHOVY, která podporuje v dětech prosociální chování (4. ročník - samostatný předmět, 5.      ročník kroužek, + 1. - 5. ročník v rámci ČTENÍ, SLOHU a PRVOUKY)

☺Velké množství názorných pomůcek do výuky

☺ Bohatý výběr zájmových útvarů - keramika, přírodovědný kroužek, sportovní hry, angličtina, vaření,       náboženství

☺ Zaměření školy na environmentální výchovu, zapojení do mnoha projektů s environmentálním vzděláváním

☺ Zapojení do projektů motivujících žáky ke vzdělávání i mimo vyučovací hodiny

☺ Velký výběr deskových her, stavebnic a hraček ve školní družině a během přestávek

☺ Aktivní, tvůrčí a komunikativní učitelský sbor vstřícný k potřebám žáků a rodičů

☺ Stálá podpora od zřizovatele školy

Dvacet vzkazů rodičům od jejich dětí

1. Nerozmazlujte mě. - Vím dobře, že bych neměl/a dostat všechno, o co si řeknu - jen vás zkouším.

2. Nebojte se být přísní a neoblomní. - Mám to radši - cítím se tak bezpečněji.

3. Nedovolte, abych si vytvořil/a špatné návyky. - Musím se spoléhat na vás, že je včas odhalíte.

4. Nedělejte ze mě menší než jsem. - Nutí mě to, abych se choval/a nesmyslně jako „velký/a"

5. Nekárejte mě a nenadávejte mi na veřejnosti. - Mnohem víc na mě zapůsobí, když si se mnou pohovoříte v tichu a soukromí.

6. Nevnucujte mi, že moje chyby jsou velkým hříchem. - Nabourává to můj smysl pro hodnoty.

7. Nenechte se příliš vyvést z rovnováhy, když vám řeknu, že vás nemám rád/a. - Nejste to vy, kdo mi vadí, ale vaše síla, která mě ohrožuje.

8. Neochraňujte mě před všemi následky mých činů. - Potřebuji se naučit snášet těžkosti a bolest.

9. Nevěnujte přílišnou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám. - Dokážu se s nimi vyrovnat.

10. Nesekýrujte mě. - Musel/a bych se bránit tím, že budu „hluchý/á" a budu dělat mrtvého brouka.

11. Nedávejte nepromyšlené sliby. - Pamatujte si, že se cítím hrozně, když se sliby neplní.

12. Nezapomínejte, že se ještě nedokážu vyjádřit vždy tak, jak bych měl/a. - Nejsem někdy zcela přesný/á a není mi rozumět.

13. Nezkoušejte nadmíru mou poctivost. - Dostanu strach a potom lžu.

14. Nebuďte nedůslední. - To mě úplně mate.

15. Neříkejte mi, že mě nemáte rádi. - I když někdy dělám strašné věci.

16. Neříkejte, že moje obavy a strach jsou hloupost. - Pro mě jsou hrozně skutečné a moc pro mě znamená, když se mi snažíte porozumět.

17. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní. - Velmi mě šokuje, když zjistím, že to tak není.

18. Nikdy si nemyslete, že je pod vaší důstojnost omluvit se mi. - Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě upřímnějším.

19. Nezapomínejte, jak rychle dospívám. - Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale prosím - snažte se.

20. Nezapomínejte, že nemohu dobře vyrůstat bez velké lásky a laskavého porozumění. - Ale to vám přece nemusím říkat, že ne?

Zdroj: situační analýza UNICEF „Děti 1996"