Základní škola

Naše základní škola je málotřídní škola s 1. – 5. ročníkem. Pět ročníků je vyučováno ve třech třídách. Žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu "Úspěšný start". Naším cílem vzdělávání je zapojení každého žáka do školní práce s respektováním jeho
osobních možností a potřeb.

Usilujeme o to, abychom vychovali zdravě sebevědomého žáka, který si dokáže uvědomit své potřeby a zařídit se podle toho; přijímá zodpovědnost za sebe, za druhé i za životní prostředí; vyjádří a  zdůvodní své názory; používá získané poznatky a dovednosti v praxi; plánuje a organizuje svou práci; spolupracuje s ostatními; pečuje o své zdraví. Velký důraz klademe na organizování mimoškolní činnosti.

Naším základním pravidlem v přístupu k žákům je „vlídná důslednost“, jedině s vlídností můžeme žáky správně motivovat a jedině důsledností můžeme u žáků upevňovat vědomosti, dovednosti a návyky, které povedou k osvojování klíčových kompetencí.

 

Co vám může naše základní škola nabídnout?

 

☺ Klima školy založené na vzájemné úctě a respektu
    mezi učitelem a žákem                                    

☺ Cílená podpora a budování dobrých vztahů mezi
     žáky

☺ Důraz na úspěšnost a seberealizaci každého žáka

☺ Využívání efektivních vyučovacích metod

☺ Interaktivní a tvořivá výuka

☺ 18 počítačů pro žáky – ověřené výukové programy

☺ Speciální péče o žáky s výukovými obtížemi a žáky
     nadané, logopedická péče (vlastní logoped),
     spolupráce s odborníky

☺ Angličtina od 1. do 5. ročníku (1. ročník kroužek,
     2. - 5. ročník předmět)

☺ Výuka čtení metodou SFUMATO (splývavé čtení),
     která motivuje žáky ke čtení

☺ Podpora čtenářství u starších žáků

☺ Výuka ETICKÉ VÝCHOVY, která podporuje v dětech
     prosociální chování (4. ročník - samostatný
     předmět, 5. ročník kroužek, + 1. - 5. ročník v rámci
     ČTENÍ, SLOHU a PRVOUKY) 

 Velké množství názorných pomůcek do výuky

☺  Individuální výuka na klavír, flétnu a keyboard –
     učitelka ZUŠ dojíždí do naší ZŠ

☺  Bohatý výběr zájmových útvarů - keramika,
     sborový zpěv, taneční kroužek, přírodovědný
     kroužek, sportovní hry, florbal, angličtina,
     náboženství

☺  Zaměření školy na environmentální výchovu 

☺  Zapojení do projektů motivujících žáky ke
     vzdělávání i mimo vyučovací hodiny

☺  Velký výběr deskových her, stavebnic a hraček ve
     školní družině a během přestávek

☺  Aktivní, tvůrčí a komunikativní učitelský sbor
      vstřícný k potřebám žáků a rodičů

☺  Stálá podpora od zřizovatele školy