PROJEKT ETICKÁ ŠKOLA

09.08.2021

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PROJEKTU:

Naše škola získala v roce 2013 dotaci 78 000 Kč z rozvojového programu „Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013". Dotace je určena na vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na etickou výchovu v souladu s tímto rozvojovým programem a dále na inovaci školního vzdělávacího programu - zařazení témat etické výchovy průřezově do několika předmětů v každém ročníku. Náš projekt má název ETICKÁ ŠKOLA. Projekt byl realizován od 9.8.2013 do 31.12.2013 (školení, inovace ŠVP, nákup učebních pomůcek), realizace etické výchovy v jednotlivých vyučovacích hodinách bude však probíhat i po uončení projektu.

Realizací projektu byly splněny cíle, které jsme si stanovili:

1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků pro 3 pedagogy v délce minimálně 35 hodin presenčního vzdělávání zaměřeného na etickou výchovu v souladu s rozvojovým programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013"

2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků pro celý pedagogický sbor ZŠ Hoštejn v délce minimálně 20 hodin prezenčního vzdělávání, akreditovaného MŠMT v souladu s rozvojovým programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013". Vzdělávání se uskutečnilo formou workshopů zaměřených na témata etické výchovy dle doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova v RVP ZV (zejm. metody vzdělávání, motivace a hodnocení žáků, komunikace s rodiči).

3 Inovace školního vzdělávacího programu - témata etické výchovy byla zařazena do vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu, včetně začlenění témat etické výchovy do školní družiny. Toto začlenění do ŠVP zpracovala ředitelka školy. Začleněná témata jsou ve výuce realizována od 1.9.2013 především v hodinách čtení, slohu a prvouky.

Z dotace byly zakoupeny také učební pomůcky, které jsou v etické výchově využívány (maňásci kluků a holek pro dramatizaci a nácvik modelových situací, literatura pro děti k senzibilizaci příběhem a studijní literatura pro pedagogy.