Zahájení školního roku 2021/2022

25.08.2021

Vážení rodiče, 

blíží se konec prázdnin a my se už těšíme na děti. Nový školní rok bude zahájen ve středu 1.9.2021 v 7:45 hodin. Všem nám jde o vytvoření co nejbezpečnějšího prostředí ve škole, proto Vás prosíme, abyste si podrobně prostudovali následující informace.

Organizace prvního školního dne 1.9.2021

1. ročník - příchod do 7:45

2. - 5. ročník - příchod do 7:30

7:30 - 7:45 - screeningové testování žáků 2. - 5. ročníku ve třídách

od 7:45 - přivítání prvňáčků v tělocvičně a následně program ve třídách

Do tříd budou vpuštěni pouze rodiče prvňáčků. 

Organizace dnů 2.9. - 3.9.2021

2.9. - končí všechny ročníky v 11:30, výuka ještě neprobíhá podle rozvrhu

3.9. - výuka probíhá podle rozvrhu

Provoz družiny

1.9. pouze ranní družina 7:00 - 7:30 (prosíme pouze nutné případy) 

Od 2.9. ranní družina 7:00 - 7:30, odpolední družina 12:00 - 16:00

Do 3.9. odevzdejte, prosím, přihlášku do družiny, kterou Vaše dítě obdrží. 

Provoz jídelny

Běžný provoz s doporučovanými hygienickými opatřeními, jednotlivé ročníky nebudou oddělovány. 

Do 6.9. odevzdejte, prosím, přihlášku do jídelny, kterou Vaše dítě obdrží.

Zájmové kroužky

Zájmové kroužky budou fungovat od října. Přehled kroužků bude brzy zveřejněn. 

Roušky

Ve společných prostorách školy je nutné nosit roušky (děti) nebo respirátory (dospělí). Toto opatření bude po 9. září aktualizováno v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací. 

Testování

Další testování žáků proběhne 6.9. a 9.9.

Blíže k testování ve školách https://covid.gov.cz/opatreni/skolstvi/testovani-ve-skolach

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest (rozuměno u dětí a žáků, kteří se nepodrobí testování) mají pouze děti a žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo děti a žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest. 

Testovat se nemusí tito žáci:

  1. Žáci po prodělaném onemocnění Covid 19 - 180 dní od prvního pozitivního testu (doložit potvrzení)
  2. Žáci, kteří doloží platný negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

Pokud je výsledek pozitivní, je pozitivně testovaný žák poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy. Ostatní žáci z dané třídy odchází ze školy také. Totéž platí pro žáky, kteří v předchozích 2 dnech před AG testem byli s pozitivně testovaným v jedné třídě nebo skupině. Výše uvedené neplatí pro očkované žáky nebo žáky v ochranné 180 denní lhůtě. Žáci 1. - 3. ročníku odchází vždy se zákonným zástupcem, žáci 4 a 5. ročníku mohou sami na základě předem daného písemného souhlasu zákonného zástupce. Škola vydá zákonnému zástupci pozitivně testovaného žáka potvrzení o tom, že byl pozitivně testován, zákonný zástupce je povinen o pozitivním výsledku testu informovat praktického lékaře dítěte. Ten rozhodne o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. V případě, že konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného Ag testem - zákonný zástupce žáka o výsledku testu informuje školu a ta dále informuje původně indikované kontakty, všechny dotčené osoby se mohou vrátit k prezenční výuce. V případě, že konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného Ag testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku testu. Škola zašle KHS jméno pozitivně testovaného žáka a seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto žákem. KHS postupuje podle mimořádného opatření MZd o nařízení izolace a karantény.